• Stwórz swój własny network
  Nasz network ma już 1927 twórców internetu
  Logowanie

  Error message here!

  Error message here!

  Resetuj hasło

  Stwórz swój własny network
  Nasz network ma już 1927 twórców internetu
  Rejestracja

  Podaj adres e-mail, aby zresetować hasło.

  Resetuj hasło

  Powrót

  Close
  Warunki korzystania ze strony

   

   

  REGULAMIN SERWISU BRANDSABBATH

   

  1. Definicje:

  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

  BrandSabbath — Bit Evil S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Mickiewicza 37/58, kod: 01-625, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580322, NIP: 5223041323, REGON: 362773842, kapitał zakładowy w wysokości 1,336,932.00 zł, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail [email protected]

  Serwis BrandSabbath albo Serwis – internetowy serwis społecznościowy pod nazwą BrandSabbath.com, prowadzony przez BrandSabbath w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie informacji umieszczanych przez Użytkowników, dostępny w domenie internetowej brandsabbath.com;

  Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji w Serwisie BrandSabbath. 

  Rejestracja – utworzenie konta umożliwiające dokonywanie Czynności w Serwisie BrandSabbath. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji;

  Czynności — działania Użytkownika w ramach Serwisu na warunkach przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności przekazywanie wszelkich treści za pośrednictwem Serwisu, w tym zamieszczanie wpisów w Serwisie i komentowanie wpisów innych Użytkowników; wyszukiwanie informacji lub innych Użytkowników; kierowanie zaproszeń do Użytkowników lub osób trzecich, nie posiadających aktywnego Konta w ramach Serwisu; kierowanie do Użytkowników prośby o udzielenie zgody na obserwowanie Czynności Użytkownika; wyrażanie zgody na obserwowanie własnych Czynności przez innych Użytkowników; przesyłanie widomości do Użytkowników i odbieranie wiadomości od Użytkowników w ramach Serwisu; uzyskiwanie wglądu do statystyk własnego konta; modyfikacja swojego konta poprzez dodawanie informacji, zdjęć, opisów, odnośników do innych stron internetowych, w tym do prowadzonych blogów, vlogów, kanałów na innych portalach, w tym portalach społecznościowych;

  Konto – przypisane do danego Użytkownika informacje stanowiąca część Serwisu pozwalającą korzystać z Serwisu BrandSabbath. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w Serwisie;

  Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z jego Załącznikami;

   

   

  2. Postanowienia ogólne:

  1.   Regulamin określa wzajemne relacje pomiędzy BrandSabbath a Użytkownikiem, związane z używaniem przez Użytkownika Serwisu.

  2.   Korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności jest realizowane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, który zapewnia przetwarzanie, przechowywanie oraz odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z regulacjami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3.   Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

  4.  Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Serwisie przez BrandSabbath stanowią część serwisu BrandSabbath. Ich wykorzystanie przez Użytkownika może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem, bądź po uzyskaniu pisemnej zgody BrandSabbath.

  5.    Wykorzystane w Serwisie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.

  6.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie BrandSabbath.

  7.  BrandSabbath zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, w tym w szczególności warunków korzystania z Serwisu. W przypadku dokonywania zmian w Regulaminie BrandSabbath poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez BrandSabbath, nie krótszym jednak niż 10 dni. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika odnośnie wprowadzonych zmian zobowiązany jest on w terminie 14 dni od ich wprowadzenia zaprzestać korzystania z Serwisu oraz do usunięcia Konta.

  8.  Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Serwisie, z wyjątkiem Czynności wykonywanych przez Użytkownika zgodnych z zakładaną funkcjonalnością Serwisu oraz z Regulaminem.

  9.    W ramach Serwisu BrandSabbath uprawnione jest do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

  10.  Dane osobowe chronione są przez BrandSabbath zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

   

  3. Rejestracja/Zawarcie umowy:

  1. Rejestracjaw serwisie BrandSabbath jest dobrowolna oraz nieodpłatna.

  2. Rejestracja nie jest wymagana w celu przeglądania publicznie dostępnych treści zawartych w Serwisie.

  3. Rejestracja umożliwia korzystanie z dodatkowych usług i funkcji oferowanych przez Serwis.

  4.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie, a następnie wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie. BrandSabbath zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wybranej przez Użytkownika nazwy Konta.

  5. Użytkownik akceptuje, że podane przez niego dane w zakresie imię, nazwisko i login mogą być dostępne dla innych Użytkowników – na warunkach określonych w tym Regulaminie.

  6. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach przypisanego Konta. BrandSabbath nie ponosi odpowiedzialności wynikłej z niedopełnienia obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim.

  7. BrandSabbath może uzależnić potwierdzenie Rejestracji użytkowników niebędących osobami fizycznymi od ich wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą BrandSabbath uprawnione jest do uzależnienia potwierdzenia Rejestracji użytkowników od ich wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

  8. W momencie potwierdzenia Rejestracji przez BrandSabbath zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a BrandSabbath umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

  9. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane podczas Rejestracji są prawdziwe oraz kompletne.

  10. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony nadanego loginu oraz hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku wykorzystania loginu lub hasła przez osoby, którym Użytkownik udostępnił login lub hasło umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, jak za działania własne.

  11. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy z Serwisem w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny poprzez złożenie właściwego oświadczenia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu lub pod następującym adresem e-mail [email protected] poprzez formularz dostępny w Załączniku nr 3.

   

   

  4Zasady zamieszczania treści:

  1. Treść wpisów publikowanych lub przesyłanych przez Użytkownika - w szczególności w zakresie zamieszczonych w nich informacji, grafik, układu, znaków towarowych itp. - ustalana jest przez Użytkownika, bez ingerencji BrandSabbath, stanowiąc wyłączną własność intelektualną Użytkownika. BrandSabbath nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane lub przesyłane przez Użytkownika.

  2. Użytkownik odpowiedzialny jest za publikowane i przesyłane treści w Serwisie, które powinny odpowiadać niniejszemu Regulaminowi, przepisom prawa polskiego oraz nie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich. Ponadto zakazane jest publikowanie i przesyłanie treści wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  3. W przypadku naruszenia zasad wskazanych w ust. 2 powyżej BrandSabbath uprawnione jest do niezwłocznego usunięcia wpisu z Serwisu lub blokady Konta.

   

   

  5. Postępowanie reklamacyjne:

  1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez BrandSabbath mogą być zgłaszane przez Użytkowników niezwłocznie.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

  a.    powód reklamacji;

  b.    uzasadnienie reklamacji;

  c.     dane osoby dokonującej reklamacji, wraz z numerem kontaktowym oraz adresem email;

  d.    żądanie Użytkownika w zakresie reklamacji.

  3. BrandSabbath rozpatruje reklamację w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji od Użytkownika.

  4. W uzasadnionych wypadkach BrandSabbath uprawnione jest do zobowiązania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji.

  5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 4 powyżej Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni we wskazanym przez BrandSabbath zakresie. W razie nieuzupełnienia reklamacji w terminie podanym w zdaniu poprzednim reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez BrandSabbath. Po otrzymaniu uzupełnionej przez Użytkownika reklamacji oraz jej prawidłowym dostarczeniu zgodnie z ust. 7 poniżej BrandSabbath rozpatruje reklamację w terminie 14 dni.

  6. Po rozpatrzeniu prawidłowo złożonej reklamacji przez Użytkownika BrandSabbath poinformuje Użytkownika o jej wyniku na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

  7. Reklamację należy przesyłać na adres e-mail: [email protected], bądź doręczyć do siedziby BrandSabbath.

   

  6. Odpowiedzialność:

  1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu oraz korzystaniem z niego przez Użytkowników na adres e-mail [email protected].

  2. BrandSabbath zobowiązuje się do udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

  3. BrandSabbath nie ponosi odpowiedzialności za:

  a.    treść i rzetelność informacji zawartych we wpisach Użytkowników;

  b.    następstw siły wyższej;

  c.     awarii łączy lub awarii sprzętu nienależącego do BrandSabbath.

  4. BrandSabbath ma prawo do usunięcia wszelkich treści zamieszczanych lub przesyłanych przez Użytkownika lub zablokowania (czasowo albo na stałe) Konta w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności:

  a.    umieszczenia w treściach obraźliwych zwrotów lub słów;

  b.    podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub cudzych danych osobowych w ramach Rejestracji;

  c.     naruszeń praw osób trzecich;

  d.    treści naruszających dobre obyczaje;

  e.    podejrzeniu działań mogących zagrażać naruszeniu praw innych Użytkowników Serwisu;

  f.      działania Użytkownika negatywnie wpływających na działalność Serwisu;

  g.    działalności szkodzącej dobremu imieniu BrandSabbath lub podmiotów powiązanych.

  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu.

  6. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w ust. 4 powyżej oraz podjęciu decyzji o zablokowaniu czasowym Konta Użytkownika, BrandSabbath uprawnione jest do wyznaczenia Użytkownikowi terminu na zaprzestanie naruszania zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku zastosowania się do powyższego BrandSabbath może odblokować Konto Użytkownika.

  7. W przypadku usunięcia lub zablokowania Konta (czasowo albo na stałe) BrandSabbath niezwłocznie poinformuje Użytkownika na adres e-mail wskazany podczas procesu Rejestracji. Usunięcie Konta lub jego zablokowanie na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem wszelkim umów pomiędzy BrandSabbath, a danym Użytkownikiem.

  8. BrandSabbath zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sewisu – czasowego albo na stałe. Użytkownik potwierdza, że otrzymał powyższą informację i nie będzie wnosił w stosunku do BrandSabbath żadnych roszczeń z tego tytułu.

   

  7. Postanowienia końcowe:

  1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych pomiędzy BrandSabbath a Użytkownikami jest prawo polskie.

  2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z Regulaminu strony podejmą próbę ich polubownego rozstrzygnięcia w drodze rokowań.

  3. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, zgodnie z ust.2 powyżej spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę BrandSabbath.

  4. W przypadku, gdy jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostała część Regulaminu zachowa moc obowiązującą.

  5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Niezależnie od powyższego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji Regulaminu podczas dokonywania Rejestracji w Serwisie.

  6. BrandSabbath zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności.

  7. Załączniki zamieszczone poniżej stanowią integralną część Regulaminu.

   

   

  Załącznik nr 1: Wykaz Treści Zakazanych;

  Załącznik nr 2: Polityka Prywatności;

  Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

   

   

  Załącznik nr 1.

  Wykaz Treści Zakazanych.

   

  Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika treści, których przedmiotem są:

  1. treści, w tym zdjęcia i filmy w dowolnej postaci zapisu, zawierające treści pornograficzne,

  2. treści, w tym zdjęcia i filmy w dowolnej postaci zapisu, zawierające treści nawołujące do przemocy lub nienawiści, w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

  3. treści, w tym zdjęcia i filmy w dowolnej postaci zapisu, propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

  4. treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

  5. filmy, zdjęcia, muzyka lub oprogramowanie naruszające lub przystosowane do prowadzenia działań naruszających prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, a także obowiązujące przepisy prawa;

  6. treści zawierające reklamę sprzeczną z powszechnie obowiązującymi przepisami;

   

  Załącznik nr 2.

  Polityka prywatności.

   

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Bit Evil S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Mickiewicza 37/58, kod: 01-625, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580322, NIP: 5223041323, REGON: 362773842, kapitał zakładowy w wysokości 600 000.00 zł. 

  2. Zbiór danych Użytkowników przetwarzany jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, zgodnie z obowiązującą u Administratora danych polityką ochrony danych osobowych.

  3. Realizując politykę prywatności BrandSabbath z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki zarówno techniczne, jak i organizacyjne mogące zapewnić ochronę przetwarzanych danych. BrandSabbath sprawuje przy tym stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, zabezpieczając dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, utratą lub nieuprawnioną modyfikacją.

  4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez BrandSabbath w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  5. Podane przez Użytkowników dane wykorzystywane są w celu zawarcia, realizacji oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez BrandSabbath tych usług, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu, a także do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług.

  6.  Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane do weryfikacji, czy osoba dokonująca Rejestracji spełnia warunki przewidziane Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie określonych w Regulaminie danych jest konieczne w celu rejestracji w Serwisie oraz zawarcia z BrandSabbath umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

  8. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa BrandSabbath, a także świadczeniem usług przez BrandSabbath.

  9. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych BrandSabbath zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy, w tym prawa dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, a także żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  10. BrandSabbath może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia powyższych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

  11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  12. BrandSabbath może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez BrandSabbath na rzecz Użytkownika.

  13. BrandSabbath informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez BrandSabbath pliki „cookies", które zbierają informacje w celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz służą do tworzenia statystyk. Zapisanie plików „cookies” następuje za uprzednią zgodą Użytkownika. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie w opcjach przeglądarki zgody na zapisywanie plików "cookies" może jednakże wpłynąć na wyświetlanie strony i powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

   14. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bit Evil S.A z siedzibą w Warszawie (01-625), ul. Adama Mickiewicza 37/58.

   

   15. Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych) jest Gianluca Rassumowski z siedzibą w Poznaniu (61-757), ul. Garbary 95 (kontakt do inspektora: [email protected]).

   

  16. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

   

  17. Twoje dane będą przekazywane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, czy dostawca

   

  usługi poczty elektronicznej. 

   

  18. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

   

  19. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom oraz kontrahentom. 

   

  20. Przysługują Ci żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.

   

  Ponadto przysługuje Ci prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

   

  21. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

   

  22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług serwisu BrandSabbath.com. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości dalszej obecności w serwisie jako Użytkownik.

   

  23. Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Usługodawca znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield, które jest zgodne z RODO. 

   

  24. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie będzie dotyczyć wyłącznie zainteresowań. 

   

  25. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

   

  Załącznik nr 3.

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  e-mail: [email protected]

   

  – Ja………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.


  – Imię i nazwisko konsumenta …………………………..

   

  – Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  ………..

   

   

  – Data ………………………..